Question
22 Tháng chín

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Trung (Hong Kong) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Trung (Hong Kong)
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Trung (Taiwan)
Câu hỏi về Tiếng Thái

Nói câu này trong Tiếng Thái như thế nào? 1. Orthopedic dog bed
2. Memory foam dog bed

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Thái
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Thái như thế nào? 1. Orthopedic dog bed
2. Memory foam dog bed
Các câu hỏi được gợi ý
Topic Questions
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question