Question
22 Tháng chín

  • Tiếng A-rập
  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Đức
  • Tiếng Hy Lạp
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Đức

Ist der Satz richtig?
Sie sind herzlich eingeladen zur Eröffnung meines neuen Ladens.

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Đức

  • Tiếng A-rập
  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo

  • Tiếng Đức

  • Tiếng A-rập
  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Ist der Satz richtig?
Sie sind herzlich eingeladen zur Eröffnung meines neuen Ladens.
Các câu hỏi được gợi ý
Topic Questions
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question