Question
22 Tháng chín

  • Tiếng Tây Ban Nha(Chile)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Đức
Câu hỏi về Tiếng Đức

Nói câu này trong Tiếng Đức như thế nào? el estaba equivocado

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Đức
  • Tiếng Anh (Anh)

  • Tiếng Tây Ban Nha(Chile)
  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Đức
  • Tiếng Anh (Anh)

  • Tiếng Đức
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Đức như thế nào? el estaba equivocado
Các câu hỏi được gợi ý
Topic Questions
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question