Question
22 Tháng chín

  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Na Uy (bokmal)
  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Pháp (Pháp)
Câu hỏi về Tiếng Pháp (Pháp)

Tu as aimer ? có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Pháp (Pháp)

  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Na Uy (bokmal)

  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Na Uy (bokmal)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này Tu as aimer ?  có nghĩa là gì?
Các câu hỏi được gợi ý
Topic Questions
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question