Question
23 Tháng chín

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Pháp (Pháp)
Câu hỏi về Tiếng Pháp (Pháp)

Nói câu này trong Tiếng Pháp (Pháp) như thế nào? What does it mean?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Pháp (Pháp)

  • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Pháp (Pháp) như thế nào? What does it mean?
Các câu hỏi được gợi ý
Topic Questions
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question