Question
Cập nhật vào
23 Tháng chín

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Nhật

Nói câu này trong Tiếng Nhật như thế nào? Do you like cold matcha or hot matcha more?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Nhật như thế nào? Do you like cold matcha or hot matcha more?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question