Question
23 Tháng chín

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Việt
Câu hỏi về Tiếng Việt

đỉnh có nghĩa là gì?

pls give me examples on how to use it too <3
Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Việt
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này đỉnh có nghĩa là gì?
Các câu hỏi được gợi ý
Topic Questions
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question