Question
23 Tháng chín

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Pháp (Pháp)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Pháp (Pháp)

a.le typhon se rapproche.
b.le typhon rapproche.
c.le typhon approche
d.le typhon s'approche.

quelle phrase est le plus correct ?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Pháp (Pháp)

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
a.le typhon se rapproche.
b.le typhon rapproche.
c.le typhon approche
d.le typhon s'approche.

quelle phrase est le plus correct ?
Các câu hỏi được gợi ý
Topic Questions
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question