Question
23 Tháng chín

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

He completed the outline of the story with the given words below.

Does this sentence sound natural?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Anh)

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
He completed  the outline of the story with the given words below.

Does this sentence sound natural?
Các câu hỏi được gợi ý
Topic Questions
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question