Question
23 Tháng chín

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

is this natural?

I loaded my car with a lot of books in order to donate to the school.

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
is this natural? 

I loaded my car with a lot of books in order to donate to the school.
Các câu hỏi được gợi ý
Topic Questions
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question