Question
23 Tháng chín

  • Tiếng A-rập
  • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

- i'm going to do interview tomorrow.
is this right sentence !

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng A-rập
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
- i'm going to do interview tomorrow.
is this right sentence !
Các câu hỏi được gợi ý
Topic Questions
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question