Question
23 Tháng chín

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Trung (Taiwan)
Câu hỏi về Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

我从来没有经历过感情的空窗期。 có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này 我从来没有经历过感情的空窗期。 có nghĩa là gì?
Các câu hỏi được gợi ý
Topic Questions
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question