Question
23 Tháng chín

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

Nói câu này trong Tiếng Hàn Quốc như thế nào? i don’t know when will you see this but i want to greet you a happy birthday whether it already passed or not. (i’m writing a letter to someone who’s 2yrs older than me/존댓말)

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Hàn Quốc
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Hàn Quốc như thế nào? i don’t know when will you see this but i want to greet you a happy birthday whether it already passed or not. (i’m writing a letter to someone who’s 2yrs older than me/존댓말)
Các câu hỏi được gợi ý
Topic Questions
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question