Question
23 Tháng chín

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Nhật

先生は今回のことを次のように話している có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này 先生は今回のことを次のように話している có nghĩa là gì?
Các câu hỏi được gợi ý
Topic Questions
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question