Question
23 Tháng chín

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

그때로부터 2시간 지났을까, 그렇다면 지금은 10시야?
(あれから2時間経ったか、ってことは今は10時?)

자연스러워요?

혼잣말
뇌내 계산
Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Hàn Quốc
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
그때로부터 2시간 지났을까, 그렇다면 지금은 10시야?
(あれから2時間経ったか、ってことは今は10時?)

자연스러워요?
Các câu hỏi được gợi ý
Topic Questions
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question