Question
23 Tháng chín

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

정말로 그렇다면 어쩔 수 없지만 ???? 더 빨리 와 주면 좋았네
(本当にそうなら仕方ないけど、できればもっと早く来て欲しかったな)

자연스러워요?

또 아래 중에서 어느 쪽이 좋을 것 같아요?
1. 될 수 있다면
2. 할 수 있다면
3. 가능하면
4. 웬만하면

용서와 소원
혼잣말
Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Hàn Quốc
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
정말로 그렇다면 어쩔 수 없지만 ???? 더 빨리 와 주면 좋았네
(本当にそうなら仕方ないけど、できればもっと早く来て欲しかったな)

자연스러워요?

또 아래 중에서 어느 쪽이 좋을 것 같아요?
1. 될 수 있다면
2. 할 수 있다면
3. 가능하면
4. 웬만하면
Các câu hỏi được gợi ý
Topic Questions
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question