Question
23 Tháng chín

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

Nói câu này trong Tiếng Hàn Quốc như thế nào? 風邪に気をつけてください

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Hàn Quốc như thế nào? 風邪に気をつけてください
Các câu hỏi được gợi ý
Topic Questions
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question