Question
23 Tháng chín

  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Estonian
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Nhật

Nói câu này trong Tiếng Nhật như thế nào? I hear the rain pitter-patter on my umbrella

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận
Tài khoản đã bị xoá

[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Nhật như thế nào? I hear the rain pitter-patter on my umbrella
Các câu hỏi được gợi ý
Topic Questions
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question