Question
23 Tháng chín

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Filipino
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Nhật

Nói câu này trong Tiếng Nhật như thế nào? Maybe I am the problem.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Nhật như thế nào? Maybe I am the problem.
Các câu hỏi được gợi ý
Topic Questions
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question