Question
23 Tháng chín

  • Tiếng Hàn Quốc Tương đối thành thạo
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Pháp (Pháp)
Câu hỏi về Tiếng Nhật

Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với '돌아가신 할머니의 손맛을 잊을 수가 없다.'에서 '손맛'이란 단어를 일본어로 무엇이라고 하나요? . Nói cho tôi càng nhiều cách diễn đạt thường ngày thì càng tốt nhé.

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Hàn Quốc Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với '돌아가신 할머니의 손맛을 잊을 수가 없다.'에서 '손맛'이란 단어를 일본어로 무엇이라고 하나요?.
Các câu hỏi được gợi ý
Previous question/ Next question