Question
23 Tháng chín

  • Tiếng Thái
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Lào
  • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

‎‎🤔 questions about English for ADVERBS OF FREQUENCY we can use before verbs or after of verbs correctly in your English language in this case, we use Adverbs of frequency as subjects examples: (1) Always go with you (2) Go with you always (3) often get up late (4) get up late often (5) sometime look like you (6) look like you sometime (7) Normally go to shop (8) go to shop normally. Note Adverbs of frequency can't before verb or phrasal verb, Right?.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico) Tương đối thành thạo

  • Tiếng Thái

  • Tiếng Thái

  • Tiếng Thái
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
‎‎🤔 questions about English for ADVERBS OF FREQUENCY we can use before verbs or after of verbs correctly in your English language in this case, we use Adverbs of frequency as subjects examples: (1) Always go with you (2) Go with you always (3) often get up late (4) get up late often (5) sometime look like you (6) look like you sometime (7) Normally go to shop (8) go to shop normally. Note Adverbs of frequency can't before verb or phrasal verb, Right?.
Các câu hỏi được gợi ý
Topic Questions
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question