Question
Cập nhật vào
28 Tháng chín

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Việt
Câu hỏi về Tiếng Việt

cảm nắng có nghĩa là gì?

and how is it diff from thích ?
Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này cảm nắng có nghĩa là gì?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question