Question
Cập nhật vào
28 Tháng chín

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Thái
Câu hỏi về Tiếng Thái

Nói câu này trong Tiếng Thái như thế nào? Hi, do you want to be friends ?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Thái
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Thái như thế nào? Hi, do you want to be friends ?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question