Question
Cập nhật vào
28 Thg 9 2022

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
Câu hỏi về Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

Nói câu này trong Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc) như thế nào? it’s fine (for you to do something), thanks for asking (for permission)

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc) như thế nào? it’s fine (for you to do something), thanks for asking (for permission)
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question