Question
Cập nhật vào
29 Tháng chín

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
Câu hỏi về Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

Nói câu này trong Tiếng Tây Ban Nha(Spain) như thế nào? I'm sad my grandpa is in the hospital

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Tây Ban Nha(Spain) như thế nào? I'm sad my grandpa is in the hospital
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question