Question
Cập nhật vào
29 Tháng chín

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

Could someone give me an example of using "pierce" in daily conversation?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Anh)

  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Trung (Hong Kong)

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Could someone give me an example of using "pierce" in daily conversation?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question