Question
Cập nhật vào
29 Tháng chín

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Pháp (Pháp)
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
Câu hỏi về Tiếng Việt

Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? その点で、彼は私と意見が合った。

He agreed with me on that point.
Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? その点で、彼は私と意見が合った。
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question