Question
Cập nhật vào
29 Tháng chín

  • Tiếng Anh (Anh) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Pháp (Pháp)
  • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với at one's beck?

and can anyone give me a clear meaning as well

. Nói cho tôi càng nhiều cách diễn đạt thường ngày thì càng tốt nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Anh)

  • Tiếng Anh (Anh) Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với at one's beck?

and can anyone give me a clear meaning as well

.
Các câu hỏi được gợi ý
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question