Question
Cập nhật vào
29 Tháng chín

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Pháp (Pháp)
Câu hỏi về Tiếng Pháp (Pháp)

Nói câu này trong Tiếng Pháp (Pháp) như thế nào? “I would like to fill up my car for $20”

basically gas station terminology

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Pháp (Pháp)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Pháp (Pháp) như thế nào? “I would like to fill up my car for $20”

basically gas station terminology
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question