Question
Cập nhật vào
29 Tháng chín

  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Urdu
  • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

(Policymakers have also began devising their own plans with benefit guarantees.)
is this statement correct?
we use (have+past participle) in the present perfect tense but here is past form second form of verb of begin.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Nam Phi

  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Urdu
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
(Policymakers have also began devising their own plans with benefit guarantees.) 
is this statement correct?
we use (have+past participle) in the present perfect tense but here is past form second form of verb of begin.
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question