Question
Cập nhật vào
29 Tháng chín

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Pháp (Pháp)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

Tom: I can't stand my roommate. She always insists on getting her own way.
Rhonda: And you like to compromise, Tom ?

I don't get what Rhonda means in this conversation. What does she mean ?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Anh)

  • Tiếng Anh (Anh)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Tom: I can't stand my roommate. She always insists on getting her own way.
Rhonda: And you like to compromise, Tom ?

I don't get what Rhonda means in this conversation. What does she mean ?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question