Question
Cập nhật vào
29 Tháng chín

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

고향 친구를 안 만난지 5년 정도 돼요.
고향 친구를 만난지 5년 졍도 돼요.

上は「田舎の友達に最後に会ってから5年が経つ」
下は「田舎の友達に会ってから5年が経つ」
という意味で合っていますか?
また、下の文は正しい文章ですか?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Hàn Quốc
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
고향 친구를 안 만난지 5년 정도 돼요.
고향 친구를 만난지 5년 졍도 돼요.

上は「田舎の友達に最後に会ってから5年が経つ」
下は「田舎の友達に会ってから5年が経つ」
という意味で合っていますか?
また、下の文は正しい文章ですか?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question