Question
Cập nhật vào
29 Tháng chín

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Nepa
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Do you understand this pronunciation ?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Filipino

  • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Do you understand this pronunciation ?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question