Question
Cập nhật vào
29 Tháng chín

  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Nhật

Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với ピンとくる . Nói cho tôi càng nhiều cách diễn đạt thường ngày thì càng tốt nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận
Tài khoản đã bị xoá

  • Tiếng Anh (Anh)

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Anh (Anh)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với ピンとくる.
Các câu hỏi được gợi ý
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question