Question
Cập nhật vào
29 Tháng chín

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

Nói câu này trong Tiếng Hàn Quốc như thế nào? 지금 얘기할 때 2022년 7월은 올해7월입니까?
아니면 지난 7월입니까?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Hàn Quốc như thế nào? 지금 얘기할 때 2022년 7월은 올해7월입니까? 
아니면 지난 7월입니까?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question