Question
Cập nhật vào
24 Thg 11 2022

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
Câu hỏi về Tiếng Tây Ban Nha(Colombia)

Nói câu này trong Tiếng Tây Ban Nha(Colombia) như thế nào? Sorry, I got home later than I thought I would. I'll send you the explanation in the morning! I can help you in class on Monday too if you still don't understand :)

she's my classmate/friend so please show me how to say this informally!!🙇🏽‍♀️
Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Tây Ban Nha(Colombia)

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Tây Ban Nha(Colombia)

  • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Tây Ban Nha(Colombia) như thế nào? Sorry, I got home later than I thought I would. I'll send you the explanation in the morning! I can help you in class on Monday too if you still don't understand :)
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question