Question
Cập nhật vào
24 Tháng mười một

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

I'm having lots of fun.
How about you? & What about you?
Which one is correct?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Anh)

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

  • Tiếng Anh (Anh)

  • Tiếng Anh (Anh)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
I'm having lots of fun.  
How about you? & What about you? 
Which one is correct?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question