Question
Cập nhật vào
24 Tháng mười một

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Ba Tư
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
  • Tiếng Pháp (Pháp)
Câu hỏi về Tiếng Ý

Nói câu này trong Tiếng Ý như thế nào? I was wondering if you could tell me a bit about your experience and/or interest in cryptocurrencies. I saw that you posted about using X company's app. I am writing an article about X company's expansion into Europe.

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Ý

  • Tiếng Ý
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Ý như thế nào? I was wondering if you could tell me a bit about your experience and/or interest in cryptocurrencies. I saw that you posted about using X company's app. I am writing an article about X company's expansion into Europe.
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question