Question
Cập nhật vào
24 Tháng mười một

 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Anh (Anh)
 • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

Does this sound correct?

"because my throat was too sore, it was hard to drink water."

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Anh (Anh)
 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Anh (Anh)
 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Anh (Anh)
 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Does this sound correct?

"because my throat was too sore, it was hard to drink water."
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question