Question
Cập nhật vào
24 Tháng mười một

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

Nói câu này trong Tiếng Hàn Quốc như thế nào? When your friend looks sad, share some good icecream with them. Icecream always make things better 😋🍨

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Hàn Quốc như thế nào? When your friend looks sad, share some good icecream with them. Icecream always make things better 😋🍨
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question