Question
Cập nhật vào
24 Tháng mười một

  • Tiếng Pháp (Pháp)
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Nhật

I have a problem with a japanese sentence :

カナダで英語とフランス語が話されています。

話す is a transitive verb (他動詞) but in this phrase が is used and not を.
Can somebody please explain this to me ?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Pháp (Pháp)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
I have a problem with a japanese sentence :

カナダで英語とフランス語が話されています。

話す is a transitive verb (他動詞) but in this phrase が is used and not を.
Can somebody please explain this to me ?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question