Question
Cập nhật vào
24 Tháng mười một

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Hàn Quốc
 • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Which spelling do Americans use?
sulphurous vs sulfurous

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Which spelling do Americans use?
sulphurous vs sulfurous
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question