Question
Cập nhật vào
26 Thg 11 2022

  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Hin-đi
  • Tiếng An-ba-ni
  • Tiếng Pháp (Pháp)
  • Tiếng Hy Lạp
Câu hỏi về Tiếng Ý

Nói câu này trong Tiếng Ý như thế nào? put the weapon down.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Ý
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Ý như thế nào? put the weapon down.
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question