Question
Cập nhật vào
26 Thg 11 2022

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Ba Tư
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
  • Tiếng Pháp (Pháp)
Câu hỏi về Tiếng Ý

Nói câu này trong Tiếng Ý như thế nào? How do you think the current market and economic situation has affected Italians' interest in crypto?

How do you think the news about FTX has affected the way people think about crypto in Italy?

How did you start investing in cryptocurrencies?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Ý
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Ý như thế nào? How do you think the current market and economic situation has affected Italians' interest in crypto? 

How do you think the news about FTX has affected the way people think about crypto in Italy? 

How did you start investing in cryptocurrencies?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question