Question
Cập nhật vào
26 Thg 11 2022

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Đức
  • Tiếng Ý
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Ý

Can you tell me if the following sentences are correct?

Oggi se finirò di studiare presto, potrò practicare la danza.
quando finisco di studiare l'Italiano studierò il giapponese.
Quando siano le 14 andrò a mangiare con la mia mamma.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Ý

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Can you tell me if the following sentences are correct?

Oggi se finirò di studiare presto, potrò practicare la danza.
quando finisco di studiare l'Italiano studierò il giapponese.
Quando siano le 14 andrò a mangiare con la mia mamma.
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question