Question
Cập nhật vào
5 Thg 12 2022

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Do these sound natural?

1. I found a snack that made me so hungry on Twitter.

2. I made a delicious dinner as always. I’m good at seasoning.

3. I tried a new way to study English, which made me study more.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Do these sound natural?

1. I found a snack that made me so hungry on Twitter.

2. I made a delicious dinner as always. I’m good at seasoning.

3. I tried a new way to study English, which made me study more.
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question