Question
Cập nhật vào
6 Thg 12 2022

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
 • Tiếng Tây Ban Nha(Chile)
 • Tiếng Tây Ban Nha(Colombia)
Câu hỏi về Tiếng Pháp (Pháp)

Je me la suis faite. = I made it for myself

Is this a valid phrase??

The speaker and the object are grammatically feminine. Is it fait or faite
Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Pháp (Pháp)

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Pháp (Pháp)

 • Tiếng Pháp (Pháp) Tương đối thành thạo
 • Tiếng A-rập

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Pháp (Pháp)

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Pháp (Pháp)

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Pháp (Pháp)

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Pháp (Pháp)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Je me la suis faite. = I made it for myself

Is this a valid phrase??
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question