Question
Cập nhật vào
24 Tháng một

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
 • Tiếng Việt
 • Tiếng Indonesia
 • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)
Câu hỏi về Tiếng Việt

How to ask someone casually "Did you receive a lot of Li Xi this year?"

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
How to ask someone casually "Did you receive a lot of Li Xi this year?"
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question