Question
Cập nhật vào
24 Tháng một

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Việt Tương đối thành thạo
  • Tiếng Việt
Câu hỏi về Tiếng Việt

Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? my love (female)

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt Tương đối thành thạo

  • Tiếng Việt Tương đối thành thạo

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? my love (female)
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question