Question
Cập nhật vào
24 Tháng một

  • Tiếng A-rập
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

这个句子是病句吗?
我喜欢跟自己过大部分的时间。

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

  • Tiếng A-rập

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
这个句子是病句吗?
我喜欢跟自己过大部分的时间。
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question